total efficiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total efficiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total efficiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total efficiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total efficiency

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tổng hiệu suất