sweet wormwood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet wormwood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet wormwood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet wormwood.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sweet wormwood

    wormwood of southeastern Europe to Iran

    Synonyms: Artemisia annua

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).