sweetshop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweetshop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweetshop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweetshop.

Từ điển Anh Việt

  • sweetshop

    * danh từ

    tiệm bánh bao