sweetness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweetness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweetness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweetness.

Từ điển Anh Việt

 • sweetness

  /'swi:tnis/

  * danh từ

  tính chất ngọt, tính chất ngọt ngào

  tính chất tươi mát

  tính dịu dàng, tính dễ thương; vẻ có duyên, vẻ đáng yêu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sweetness

  * kinh tế

  chất ngọt

  độ ngọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sweetness

  the property of tasting as if it contains sugar

  Synonyms: sweet

  Similar:

  sweet: the taste experience when sugar dissolves in the mouth

  Synonyms: sugariness

  bouquet: a pleasingly sweet olfactory property

  Synonyms: fragrance, fragrancy, redolence

  pleasantness: the quality of giving pleasure

  he was charmed by the sweetness of her manner

  the pleasantness of a cool breeze on a hot summer day

  Antonyms: unpleasantness