sugariness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugariness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugariness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugariness.

Từ điển Anh Việt

 • sugariness

  /'ʃugərinis/

  * danh từ

  sự ngọt

  sự đường mật; tính chất ngọt ngoà (của câu nói...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sugariness

  the sweetness of sugar

  Similar:

  sweet: the taste experience when sugar dissolves in the mouth

  Synonyms: sweetness