sweetness and light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweetness and light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweetness and light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweetness and light.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sweetness and light

    a mild reasonableness

    when he learned who I was he became all sweetness and light

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).