pleasantness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pleasantness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pleasantness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pleasantness.

Từ điển Anh Việt

 • pleasantness

  /'plezntnis/

  * danh từ

  tính vui vẻ, tính dễ thương

  sự dễ chịu, sự thú vị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pleasantness

  the feeling caused by agreeable stimuli; one pole of a continuum of states of feeling

  Antonyms: unpleasantness

  the quality of giving pleasure

  he was charmed by the sweetness of her manner

  the pleasantness of a cool breeze on a hot summer day

  Synonyms: sweetness

  Antonyms: unpleasantness