sweet wort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet wort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet wort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet wort.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweet wort

    * kinh tế

    rượu chưa lên men

    rượu ngọt