sweetgum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweetgum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweetgum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweetgum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweetgum

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gỗ gôm