sweet mash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet mash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet mash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet mash.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweet mash

    * kinh tế

    dịch ngâm ngọt