sweetening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweetening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweetening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweetening.

Từ điển Anh Việt

 • sweetening

  /'swi:tniɳ/

  * danh từ

  sự làm cho ngọt; chất pha cho ngọt

  sự làm cho thơm tho

  sự làm cho dịu dàng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sweetening

  * kinh tế

  sự làm ngọt

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sự khử lưu huỳnh

  sự tẩy trắng (dầu mỏ)

  tạo mùi thơm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sweetening

  something added to foods to make them taste sweeter

  Synonyms: sweetener

  the act of adding a sweetener to food

  Similar:

  enhancement: an improvement that makes something more agreeable

  sweeten: make sweeter in taste

  Synonyms: dulcify, edulcorate, dulcorate

  Antonyms: sour

  sweeten: make sweeter, more pleasant, or more agreeable

  sweeten a deal