sweetening agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweetening agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweetening agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweetening agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweetening agent

    * kinh tế

    tác nhân đường hóa