sweetening tray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweetening tray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweetening tray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweetening tray.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweetening tray

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đĩa tách lỏng (parafin)