sweetening treating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweetening treating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweetening treating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweetening treating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweetening treating

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự khử lưu huỳnh

    sự tẩy trắng (dầu mỏ)