sweetener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweetener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweetener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweetener.

Từ điển Anh Việt

 • sweetener

  /'swi:tənə/

  * danh từ

  chất pha cho ngọt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sweetener

  * kinh tế

  chất làm ngọt

  nét hấp dẫn

  tiền bôi trơn

  tiền trà nước

  * kỹ thuật

  thực phẩm:

  chất làm ngọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sweetener

  Similar:

  sweetening: something added to foods to make them taste sweeter

  bait: anything that serves as an enticement

  Synonyms: come-on, hook, lure