sweet roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet roll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweet roll

    * kinh tế

    bánh mì ngọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sweet roll

    any of numerous yeast-raised sweet rolls with our without raisins or nuts or spices or a glaze

    Synonyms: coffee roll