sweetmeal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweetmeal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweetmeal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweetmeal.

Từ điển Anh Việt

  • sweetmeal

    * danh từ

    bột mì ngọt