sweet corn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet corn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet corn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet corn.

Từ điển Anh Việt

  • sweet corn

    * danh từ

    loại ngô hạt ngọt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweet corn

    * kinh tế

    hạt ngô đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet