sweetish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweetish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweetish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweetish.

Từ điển Anh Việt

  • sweetish

    /'swi:tiʃ/

    * tính từ

    hơi ngọt, ngòn ngọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sweetish

    somewhat sweet