sweetfish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweetfish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweetfish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweetfish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweetfish

    * kinh tế

    cá hương