sweet milk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet milk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet milk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet milk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweet milk

    * kinh tế

    sữa tươi