sweet oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet oil.

Từ điển Anh Việt

 • sweet oil

  /'swi:t'ɔil/

  * danh từ

  dầu ôliu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sweet oil

  * kinh tế

  dầu ôliu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sweet oil

  mild vegetable oil when used as food; especially olive or edible rape oil