sweetsop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweetsop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweetsop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweetsop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sweetsop

    tropical American tree bearing sweet pulpy fruit with thick scaly rind and shiny black seeds

    Synonyms: sweetsop tree, Annona squamosa

    sweet pulpy tropical fruit with thick scaly rind and shiny black seeds

    Synonyms: annon, sugar apple

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).