sweet cherry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet cherry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet cherry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet cherry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sweet cherry

  * kinh tế

  anh đào ngọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sweet cherry

  large Eurasian tree producing small dark bitter fruit in the wild but edible sweet fruit under cultivation

  Synonyms: Prunus avium

  any of several fruits of cultivated cherry trees that have sweet flesh

  Synonyms: black cherry