sweet calabash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet calabash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet calabash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet calabash.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sweet calabash

    West Indian passionflower with edible apple-sized fruit

    Synonyms: Passiflora maliformis

    apple-sized passion fruit of the West Indies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).