sir william wallace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir william wallace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir william wallace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir william wallace.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir william wallace

    Similar:

    wallace: Scottish insurgent who led the resistance to Edward I; in 1297 he gained control of Scotland briefly until Edward invaded Scotland again and defeated Wallace and subsequently executed him (1270-1305)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).