sirc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sirc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sirc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sirc.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sirc

    Similar:

    security intelligence review committee: an agency of the Canadian government that oversees the activities of the Criminal Intelligence Services of Canada and has the power to intrude on the privacy of suspected terrorists or spies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).