sirenia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sirenia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sirenia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sirenia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sirenia

    an animal order including: manatees; dugongs; Steller's sea cow

    Synonyms: order Sirenia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).