sir robert peel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir robert peel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir robert peel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir robert peel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir robert peel

    Similar:

    peel: British politician (1788-1850)

    Synonyms: Robert Peel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).