sir david bruce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir david bruce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir david bruce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir david bruce.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir david bruce

    Similar:

    bruce: Australian physician and bacteriologist who described the bacterium that causes undulant fever or brucellosis (1855-1931)

    Synonyms: David Bruce

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).