sir fred hoyle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir fred hoyle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir fred hoyle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir fred hoyle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir fred hoyle

    Similar:

    hoyle: an English astrophysicist and advocate of the steady state theory of cosmology; described processes of nucleosynthesis inside stars (1915-2001)

    Synonyms: Fred Hoyle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).