sir james dewar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir james dewar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir james dewar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir james dewar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir james dewar

    Similar:

    dewar: Scottish chemist and physicist noted for his work in cryogenics and his invention of the Dewar flask (1842-1923)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).