sir john ross nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir john ross nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir john ross giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir john ross.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir john ross

    Similar:

    ross: Scottish explorer who led Arctic expeditions that yielded geographic discoveries while searching for the Northwest Passage (1777-1856)

    Synonyms: John Ross

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).