sir thomas wyat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir thomas wyat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir thomas wyat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir thomas wyat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir thomas wyat

    Similar:

    wyatt: English poet who introduced the sonnet form to English literature (1503-1542)

    Synonyms: Sir Thomas Wyatt, Wyat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).