siraj-ud-daula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

siraj-ud-daula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm siraj-ud-daula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của siraj-ud-daula.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • siraj-ud-daula

    Indian general and nawab of Bengal who opposed the colonization of India by England; he captured Calcutta in 1756 and many of his prisoners suffocated in a crowded room that became known as the Black Hole of Calcutta; he was defeated at the battle of Plassey by a group of Indian nobles in alliance with Robert Clive (1728-1757)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).