sir arthur travers harris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir arthur travers harris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir arthur travers harris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir arthur travers harris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir arthur travers harris

    Similar:

    harris: British marshal of the Royal Air Force; during World War II he directed mass bombing raids against German cities that resulted in heavy civilian casualties (1892-1984)

    Synonyms: Bomber Harris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).