sea weed meal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea weed meal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea weed meal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea weed meal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sea weed meal

    * kinh tế

    bột rong biển

    bột tảo