sea-ear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-ear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-ear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-ear.

Từ điển Anh Việt

  • sea-ear

    /'si:'iə/

    * danh từ

    (động vật học) tai biển

Từ điển Anh Anh - Wordnet