sea-cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-cap.

Từ điển Anh Việt

  • sea-cap

    * danh từ

    mũ đội đi biển

    bọt trắng đầu ngọn sóng