sea-god nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea-god nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea-god giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea-god.

Từ điển Anh Việt

  • sea-god

    /'si:'gɔd/

    * danh từ

    hà bá