sea wax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea wax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea wax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea wax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sea wax

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sáp biển