seabed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seabed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seabed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seabed.

Từ điển Anh Việt

  • seabed

    * danh từ

    đáy biển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seabed

    * kỹ thuật

    đáy biển

Từ điển Anh Anh - Wordnet