sea god nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sea god nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sea god giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sea god.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sea god

    a deity that personifies the sea and is usually believed to live in or to control the sea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).