sand fly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand fly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand fly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand fly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sand fly

    any of various small dipterous flies; bloodsucking females can transmit sandfly fever and leishmaniasis

    Synonyms: sandfly, Phlebotomus papatasii

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).