phlebotomus papatasii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phlebotomus papatasii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phlebotomus papatasii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phlebotomus papatasii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • phlebotomus papatasii

    Similar:

    sand fly: any of various small dipterous flies; bloodsucking females can transmit sandfly fever and leishmaniasis

    Synonyms: sandfly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).