phlebotomus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phlebotomus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phlebotomus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phlebotomus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phlebotomus

    * kỹ thuật

    y học:

    muỗi cát

Từ điển Anh Anh - Wordnet