genus phlebotomus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus phlebotomus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus phlebotomus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus phlebotomus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus phlebotomus

    Similar:

    phlebotomus: small bloodsucking sand flies that resemble moths

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).