genus esox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus esox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus esox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus esox.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus esox

    Similar:

    esox: type and only genus of the family Esocidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).