genus bufo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus bufo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus bufo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus bufo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus bufo

    type genus of the Bufonidae; common toads of New and Old Worlds

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).