sandboy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandboy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandboy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandboy.

Từ điển Anh Việt

  • sandboy

    /'sændbɔi/

    * danh từ

    as jolly as a sandboy rất vui vẻ, vui như mở cờ trong bụng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sandboy

    a young peddler of sand; used now only to express great happiness in `happy as a sandboy'